เริ่มเข้าสู่สภาวะการมีธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศมากเกินความต้องการของตลาด

Posted by admin - June 2nd, 2014

ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

เป็นอุตสาหกรรมขั้นปลายที่เน้นการใช้แรงงาน ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างสูง แต่การผลิตขึ้นอยู่กับการออกแบบ คุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน ที่ผ่านมาประเทศไทยได้อาศัยความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานโดยผลิตตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศและส่งออกในชื่อของสินค้าต่างประเทศ แต่ผลของค่าแรงที่สูงขึ้นทำให้ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่น จีนและเวียดนาม  ดังนั้นไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งให้มีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสินค้าที่เป็นตราสินค้าของไทยเอง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีความรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น

ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าในประเทศบางส่วนให้ความเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการคือ การที่มีสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัดและตลาดชายแดน ประการต่อมาในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุนเปิดดำเนินการจำนวนมาก ทำให้ตลาดในประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะการมีธุรกิจการค้าเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศมากเกินความต้องการของตลาด และความตื่นตัวของผู้ประกอบการในการรองรับแนวทางการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทำให้ตลาดสินค้าเสื้อผ้าในประเทศมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นมาก ตลาดโดยรวมจึงเริ่มมีการขยายตัวลดลง

สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของไทยและถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ

คือไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมากกว่าประเทศอื่นๆ พบว่ามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกรวมเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากสาเหตุสำคัญ คือ เกิดจากการรวมกลุ่มภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนและการรวมกลุ่มการค้าอื่นๆที่มีความต้องการนำเข้าเส้นใย เส้นด้าย และผ้าผืน อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องนุ่งห่มในกลุ่มอาเซียน คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ทำให้การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยได้มีการย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่น ลาว เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต

แม้ว่าการลงทุนของนักลงทุนไทยจะมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศก็ตาม แต่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปของการร่วมลงทุนก็นับได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยเช่นกันโดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับนักลงทุนญี่ปุ่นในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพราะนอกจากไทยจะได้ประโยชน์ในด้านเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ แม้ว่าที่ผ่านมาการลงทุนในส่วนนี้โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีการผลิตครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ การปั่นด้าย ไปจนถึงการทอผ้าและถักผ้า

Tags: , ,