กลยุทธ์กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

Posted by admin - April 23rd, 2014

Picture-11การแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังแข่งขันกันรุนแรงอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและกลยุทธ์ให้ทันกับทุกสถานการณ์ เนื่องจากประเทศคู่แข่งขันที่สำคัญซึ่งมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ แคนาดา ฮ่องกง อิตาลี และไต้หวัน ส่วนคู่แข่งขันที่ได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า ได้แก่ จีน เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา รวมถึงตลาดต่างประเทศอย่างสหรัฐฯ ได้นำด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเป็นข้อกำหนดทางการค้าในอนาคต ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคในสหรัฐฯได้ให้ความสนใจในการบริโภคที่มีผลต่อสิ่งแวด ล้อมมากยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประกอบด้วยการผลิตที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนเตรียมการตัดเย็บ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การออกแบบ (designing) การทำแพทเทิร์น (patterning) และการตัด (cutting) ซึ่งขั้นตอนย่อย ทั้ง 3 นี้ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงงานมีฝีมือ ดังนั้นปัจจุบันในโรงงานขนาดใหญ่บางแห่งจึงมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตเพื่อประหยัดค่าแรงงาน และลดความสูญเสียจากการร่างแบบและการตัด ที่เรียกว่า CAD และ CAM ทำให้การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปง่ายและรวดเร็วขึ้น

2. ขั้นตอนการเย็บประกอบชิ้นส่วน หลังจากผ้าผืนผ่านการตัด (cutting) เรียบร้อยแล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเย็บเพื่อประกอบเป็นเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูปต่าง ๆ ขั้นตอนการเย็บดังกล่าวอาจแบ่งออก ได้เป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ การเย็บ (sewing) และการสอยเก็บรายละเอียด (trimming) ในขั้นตอนนี้แม้ว่าจะสามารถใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ หรือเครื่องเย็บคอมพิวเตอร์ช่วยให้การประกอบชิ้นส่วนเป็นเสื้อผ้าได้เร็วขึ้นแต่เครื่องจักรเหล่านี้ก็ช่วยประหยัดค่าแรงได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่สูงขึ้นจากการต้องซื้อเครื่องจักรใหม่

3. ขั้นตอนการเตรียมสินค้าสู่ตลาด เมื่อสิ่งทอผ่านการตัดเย็บเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้ว ต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 เพื่อเตรียมออกสู่ตลาดต่อไป โดยในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการรีด (ironing) การพับ (folding) และการบรรจุหีบห่อ (packaging)

อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยังคง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผู้คนหันมาให้ความสนใจในเรื่องการแต่งกายมากขึ้น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป จึงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง เพราะมีลูกค้าแทบทุกกลุ่มรองรับอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว และเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ยังมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่จะซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ถ้าเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว จึงคาดว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

Tags: ,