อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้ามีบทบาทสำคัญในการส่งออก

Posted by admin - August 16th, 2015

ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญแห่งอื่นๆ ที่มีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ อาทิ ตลาดสวนจตุจักร และตลาดปริมณฑล รวมทั้งตลาดค้าส่งในภูมิภาคที่เริ่มมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตลาดสวนตุจักรนับได้ว่าเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นที่ชาวต่างประเทศบางส่วนเริ่มเข้าเลือกซื้อจากตลาดแห่งนี้มากขึ้น

– การออกแบบและแฟชั่น
แฟชั่นของสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่จำหน่ายในตลาดค้าส่งทั้ง 4 แห่ง ส่วนมีที่มาจาก 2 ทางหลักคือ ทางแรก การออกแบบในประเทศ จากนักออกแบบ (designer) และร้านค้าปลีกที่เป็นผู้ออกแบบด้วยตนเอง และทางที่สอง การสั่งซื้อสินค้าหรือแคตตาล็อก (catalog) สินค้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันผู้ประกอบการของไทยจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการวางจำหน่ายในต่างประเทศ นอกจากนี้ จะเป็นสินค้าที่มีการใช้งานโดยเฉพาะ ได้แก่ แบบฟอร์มพนักงาน และสินค้าตามฤดูกาล อาทิ เครื่องนักเรียนและนิสิตนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรไทย
ทั้งนี้ เมื่อมีแนวโน้มว่าแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จแบบใดได้รับความนิยม ร้านค้าปลีกต่างๆ ทุกตลาดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล จะเปลี่ยนมาสั่งซื้อสินค้าประเภทนั้นทันที และผู้ผลิต (ผู้ประกอบตัดเย็บทั้งย่านประตูน้ำและปริมณฑล) ส่วนใหญ่จะสามารถทำการส่งมอบสินค้าแบบนั้นได้ภายใน 3 วัน

– ช่องทางการกระจายสินค้า
การกระจายสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ผู้จัดจำหน่ายไปยังร้านค้าปลีก) ของตลาดค้าส่งทั้ง 4 แห่ง จะมีรูปแบบหลัก 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก ผู้ซื้อจะเข้ามาติดต่อซื้อสินค้าด้วยตนเอง หรือการขายของหน้าร้าน ซึ่งจะมีทั้งในกรณีที่ผู้ซื้อนำสินค้ากลับไปด้วย และลูกค้าบางรายที่ต้องการให้ผู้จัดจำหน่าย เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ในภายหลัง และรูปแบบที่สอง ตัวแทนหรือเซลส์แมน (salesman) จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อและรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า รวมทั้งการหาลูกค้ารายใหม่
ในกรณีของเสื้อผ้าสำเร็จรูป การกระจายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตในตลาดทั้ง 4 แห่ง จะมีทั้ง 2 รูปแบบ รวมทั้งการรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์และโทรสารจากลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาค ในกรณีที่ติดต่อซื้อขายสินค้ากันมาเป็นระยะเวลานานและลูกค้ารายนั้นได้รับความเชื่อถือ (credit) จากผู้จัดจำหน่าย
ในกรณีของสิ่งทอ (ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าผืนหรือผ้าปลีก) การกระจายสินค้าจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตส่งสินค้าไปยังผู้จัดจำหน่าย แล้วจึงมีการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกหรือผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง แม้ว่าจะมีรูปแบบคล้ายกับกรณีของเสื้อผ้าสำเร็จรูป แต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าใหม่ ที่ผู้ผลิตจะมีตัวแทนหรือเซลส์แมน ที่นอกจากจะทำหน้าที่หาลูกค้ารายใหม่และติดต่อลูกค้าในภูมิภาคแล้ว (เช่นเดียวกับกรณีของเสื้อสำเร็จรูปแล้ว) ในกรณีนี้ ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำสินค้าใหม่ให้กับผู้จัดจำหน่ายด้วย ตัวแทนหรือเซลส์แมนของผู้ผลิต จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านสิ่งทอพอสมควร และหากผู้จัดจำหน่ายเห็นว่าสินค้านั้นมีโอกาสที่จะขายได้ ก็จะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต และก็จะมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปต่อไป

ดังนั้น เมื่อพิจารณากายภาพของตลาดทั้งสี่แห่ง อาจจะมีพื้นที่ของทำเลที่ตั้งไม่มากนัก แต่หากพิจารณาศักยภาพของตลาดทั้งสี่แห่งแล้ว อาจกล่าวได้ว่ามีพื้นที่การกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศทีเดียว

แม้ว่าการลงทุนของนักลงทุนไทยจะมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศก็ตาม แต่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปของการร่วมลงทุนก็นับได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยเช่นกัน โดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับนักลงทุนญี่ปุ่นในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพราะนอกจากไทยจะได้ประโยชน์ในด้านเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ แม้ว่าที่ผ่านมาการลงทุนในส่วนนี้ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีการผลิตครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ การปั่นด้าย ไปจนถึงการทอผ้าและถักผ้า นักลงทุนญี่ปุ่นจะมีบทบาทในการควบคุมการบริหารค่อนข้างมากก็ตาม เนื่องจากนักลงทุนญี่ปุ่นมักจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ อีกทั้งกระบวนการผลิตยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เครื่องจักรและอุปกรณ์จากญี่ปุ่นค่อนข้างมาก รวมทั้งในด้านการตลาดเช่นกัน

Tags: ,

การปรับตัวและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่น

Posted by admin - June 22nd, 2014

ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าต้องการซื้อสินค้าทั้งเสื้อผ้า กางเกง รองเท้าและอื่นๆอีกมากมายเป็นของขวัญ แก่ตัวเองและคนที่ตัวเองรักไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนรักไม่จำกัดเพศและวัย มอบให้ในโอกาสต่างๆและเสื้อคู่รักจึงเป็นสินค้าที่นิยมในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบางครั้งอาจเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน เนื่องจากชีวิตประจำวันของเรามีธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้ามีจำหน่ายมาก กลุ่มผู้จัดตั้งจึงเล็งเห็นช่องทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำใครจึงตัดสินใจทำธุรกิจขายเสื้อคู่รักเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและชื่นชอบเสื่อคู่รักที่มีความสวยงามและไม่เหมือนใครที่จะได้เข้าถึงกลุ่มของลูกค้าและจะได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและอนาคต

ธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นในปัจจุบันพบว่ามีการแข่งขันสูงมากทำให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะมีคู่แข่งทางธุรกิจทุกระดับมากพอสมควร ทั้งนี้คู่แข่งขันมีการผลิคและการเติบโตในตลาดสูง แนวโน้มการเติบโตของทางธุรกิจขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ ส่วนอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีนโยบายเพื่อส่งเสริมการส่งออกเริ่มมีบทบาทในประเทศไทย เมื่อประมาณ 25 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการจำกัดโควตานำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปรุนแรงขึ้น ประกอบกับการคมนาคม ขนส่ง สื่อสาร และการตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งหลายๆ ประเทศ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเปราะบาง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้มีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบสีผ้า การออกแบบเนื้อผ้า การตลาด ค่าขนส่ง ภาษี โควตา ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ในขณะเดียวกันเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านโควตา และการเปิดประเทศของประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ และปากีสถาน ทำให้ผู้ซื้อสินค้าสิ่งทอหันไปซื้อสินค้าจากประเทศเหล่านั้น โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ดังนั้น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อการส่งออกของประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าประเทศจีนนอกจากเป็นประเทศที่มีประชากรมาก มีพื้นฐานในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่แล้ว และค่าแรงงานต่ำแล้ว ยังได้รับเงินทุน เทคโนโลยี และการตลาด จากฮ่องกงและไต้หวันที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีน จึงทำให้ประเทศจีนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น การเปิดประเทศของปากีสถาน อินเดีย กับบังคลาเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกสิ่งทอสูง เพราะเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบประเภทฝ้ายมาก และค่าแรงงานต่ำ และบางประเทศดังกล่าวก็เริ่มส่งออกมากกว่าประเทศไทยในบางหมวดสินค้าแล้ว ทำให้อุตสาหกรรมนี้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

Tags: , ,